اجلاس بدون عکس


تهران – ایرنا – سران ۲۰ کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان (گروه ۲۰) دیروز و امروز در بالی اندونزی گردهم آمدند تا سایه جنگ نظامی و بحران اقتصادی گسترده ناشی از آن را از عرصه سیاست و اقتصاد جهانی دور کنند، اما ظاهرا موفقیتی در نیل به اهداف مورد نظر حاصل نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944849/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3