ژاپن: بدنبال ایجاد روابطی مثبت با چین هستیم
تهران – ایرنا – نخست وزیر ژاپن به تازگی در دیدار با رئیس جمهوری چین گفت که می خواهد آینده مثبتی را برای روابط این دوکشور رقم بزند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293790/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85